Make your own free website on Tripod.com
รายวิชา.....
  หน่วยที่ 1 เรื่อง โครงสร้างของโปรแกรมภาษาปาสคาล
  แบบทดสอบ
  หน่วยที่ 2 เรื่อง คำสั่งในการนำข้อมูลเข้าและแสดงผลข้อมูล
  แบบทดสอบ
  หน่วยที่ 3 เรื่อง คำสั่ง FOR
  แบบทดสอบ
  หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้ข้อมูลชนิด ARRAY
  แบบทดสอบ
  หน่วยที่ 5 เรื่อง คำสั่ง WHILE…DO และ REPEAT…UNTIL
  แบบทดสอบ
  หน่วยที่ 6 เรื่อง คำสั่ง IF, CASE, GO และ WHILE loop
  แบบทดสอบ
  หน่วยที่ 7เรื่อง โปรแกรมย่อย Procedure และฟังก์ชัน (Function)
  แบบทดสอบ
 
 
 
รายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3

          คำอธิบายรายวิชา
                
............

          ผลการการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          1. สามารถบอกโีครงสร้างของโปรแกรมภาษาปาสคาลได้
          2. สามารถบอกรูปแบบของข้อมูลได้
          3. สามารถบอกชนิดของข้อมูลได้
          4. สามารถเขียนคำสั่งเพื่อนำเข้าข้อมูลได้
          5. สามารถเขียนคำสั่งให้แสดงผลข้อมูลได้
          6. สามารถเขียนโปรแกรมรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลทางจอภาพได้
          7. สามารถเขียนโปรแกรมข้อมูลและแสดงผลข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ได้
          8. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง FOR ได้
          9. สามารถเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้
          10. สามารถเขียนโปรแกรมวนซ้ำเป็นช่วง ๆ ได้
          11. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเขียนข้อมูลแบบ ARRAY ได้
          12. สามารถเขียนข้อมูล ARRAY ชนิด 1 มิติ, 2 มิติ และหลาย ๆ มิติได้
          13. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลแบบ ARRAY ได้
          14. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำคำสั่ง WHILE...DO มาใช้เขียนโปรแกรมได้
          15. เพื่ให้เข้าใจและสามารถนำคำสั่ง REPEAT...UNTIL มาใช้เขียนโปรแกรมได้
          16. เพื่อให้รู้และเข้าใจการใช้เงื่อนไขในคำสั่ง IF
          17. เพื่อให้รู้และเข้าใจการใช้เงื่อนไขในคำสั่ง CASE
          18. เพื่อให้รู้และเข้าใจการใช้เงื่อนไขในคำสั่งGOTO
          19. เพื่อให้รู้และเข้าใจการใช้เงื่อนไขในคำสั่ง WHILE loop
          20. เพื่อสามารถนำคำสั่งทั้ง 4 มาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้
          21. เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมย่อยได้
          22. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเขียนฟังก์ชั่นได้
          23. สามารถนำโปรแกรมย่อย, ฟังก์ชั่นไปเขียนโปรแกรมได้
                     

webmaster:
ครูบุษกร ปนสันเทียะ